صورتحسابم را بیاورتا ببینم / ده سال خون خوردن بهایش چند میشه

 ده ضربدر شب های بی تو... بی تو سر را / بالا بگیرم خونْ دماغم بند میشه

با من چه کردی که صدایم در نیامد / مردی که مُرد و مُرده اش هم داشت می مرد

کی مثل او در قحط ونحط عشق در شهر/ دلواپسِ ته مانده ی لبخند میشه

از اولین تهران عمرت عاشقت بود / تا آخرین سرباز از چشمت دفا(ع) کرد

تجریشِ دستت را گرفت و با خودش گفت: / در بند تو بودن خودش "دربند" میشه

از بند ناف او بریدی چله گی را / از رودهایش پس زدی زایندگی را

ترویج دادی روح اخلاق سگی را / گفتی دوشنبه بچه دانشمند میشه

افسوسِ ناخن در شب لاک دفاعی / قطع امید از ذوق اعصاب نخاعی

مهر عشق آبان مست آذر ارتجاعی/ دی خواب بهمن گیج کی اسفند میشه؟

چیز عجیبی نیست خر پروانه باشد / بین هزار احمق یکی دیوانه باشد

این زندگی اینجور باشد یا نباشد / بالاخره با تو یکی همبند میشه

بازنده ها دور و برت بسیار هستند / از هر دو جین آدم یکی پابند میشه

کم کم به تنهایی علاقه مند میشم / چایی چجوری جذب ذات قند میشه

 

عسلویه - اردیبهشت 93تاريخ : شنبه چهاردهم تیر 1393 | | نویسنده : عابد اسماعیلی |